Nájomná zmluva - SJ

Z Naprenajom.sk

Jump to: navigation, search


Na tejto stránke Vám prinášame ukážkové znenie - VZOR - Zmluvy o prenájme nehnuteľnosti - bytu podľa občianskeho zákonníka. V prípade požiadavky Vám vieme zaslať aj sformátovaný .DOC dokument pre MS WORD alebo aj Anglický preklad tejto zmluvy

Obsah


Zmluvné strany

 1. Prenajímateľ: meno priezvisko, rod.č. xxxxxx, trvale bytom xxxxxx, tel. xxxxxx, mobil: xxxxxx, e-mail: xxxxxx, / ďalej len „prenajímateľ“/
 2. Nájomca: meno priezvisko, rod.č. xxxxxx, trvale bytom xxxxxx, tel. xxxxxx, mobil: xxxxxx, e-mail: xxxxxx, / ďalej len „nájomca“ /

Predmet nájmu

 1. Prenajímateľ vlastníkom nehnuteľnosti „xxxxxx -izbový byt č. xxxxxx“ a podielu xxxxxx na spoločných častiach a zariadeniach domu, nachádzajúci sa na xxxxxx.poschodí, bytového domu so súp.č. xxxxxx na ulici xxxxxx, okres xxxxxx, obec xxxxxx, nachádzajúci sa na parceliach č. xxxxxx katastrálne územie xxxxxx, zapísanný na LV č. xxxxxx vedený na Katastrálnom úrade v Bratislave, Správa katastra xxxxxx.
 2. Predmetom nájmu je xxxxxx -izbový byt č. xxxxxx na xxxxxx.poschodí pozostávajúci predsiene, kúpeľne, WC, ku xxxxxx. Podrobný súpis zariadenia je prílohou č.1 tejto zmluvy. Pôdorysný nákres bytu tvorí prílohu č.2 tejto zmluvy.
 3. Predmet nájmu je nájomca oprávnený užívať na obytné účely prevažne 1 osoby.

Cena nájmu

 1. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za prenájom bytu uvedeného v článku I. nájomné vo výške xxxxxx,-Sk/mesačne (slovom xxxxxx slovenských korún mesačne). Nájomné je splatné do 20.dňa predchádzajúceho mesiaca v hotovosti k rukám prenajímateľa. V prípade plánovanej neprítomnosti nájomcu sa môžu zmluvne strany dohodnúť na inom termíne splatnosti nájomného.
 2. Nájomca zaväzuje platiť zálohy za spotrebu elektrickej energie, studenú vodu, teplú vodu, stočné, plyn, teplo, OLO a služby spojené s užívaním spoločných priestorov domu (ďalej len „zálohové platby“) vo výške xxxxxx,-Sk/mesačne. Zálohové platby sú splatné spolu s nájomným do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca v hotovosti k rukám prenajímateľa. Zálohové platby za spotrebu energii budú vyúčtované raz ročne, prípadne častejšie, na základe skutočných faktúr príslušných dodávateľov a správcov najneskôr 1 mesiac po obdržaní vyúčtovacej faktúry. Prípadný preplatok bude následne bozodkladne vrátený nájomcovi, prípadný nedoplatok bude nájomcom bezodkladne uhradený prenajímateľovi, najneskôr však do 7 dní od doručení vyúčtovania za predchádzajúci rok resp. zúčtovacie obdobie nájomcovi.
 3. Ku dňu účinnosti tejto zmluvy zloží nájomca v hotovosti k rukám prenajímateľa kauciu vo výške xxxxxx,-Sk (slovom xxxxxx slovenskźch korún). Táto kaucia bude zachovaná po celú dobu platnosti tejto zmluvy a bude vyúčtovaná a vrátená až po skončení zmluvného vzťahu pri protokolárnom odovzdaní predmetu nájmu prenajímateľovi. Prenajímateľ si vyhradzuje právo požiť kauciu na úhradu eventuálnych škôd, či iných záväzkov voči prenajímateľovi. Úroky z kaucie prináležia prenajímateľovi
 4. Užívať telefónnu prípojku Slovak Telecom môže nájomca na vlastné náklady a vo svojom mene.
 5. Užívať kablovú televiziu UPC môže nájomca na vlastné náklady a vo svojom mene.

Doba nájmu

 1. Nájomný pomer vzniká dňom xxxxxx a uzatvára sa na dobu určitú do xxxxxx (alebo doplňte dobú neurčitú s výpovednou lehotou xxxxxx mesiace)
 2. Nájomný pomer môže byť písomnou dohodou zmluvných stran predĺžený alebo skrátený.
 3. V prípade že nebude nájomné a záloha za služby zaplatená vo výške a v termínoch uvedených v článku II, nájomný vzťah skonči posledným dňom mesiaca za ktorý bolo nájomné zaplatené, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Práva a povinnosti prenajímateľa

 1. Prenajímateľ je povinný poistiť predmet nájmu a platiť poistné načas a v potrebnej výške. Prenajímateľ nebude zodpovedný za stratu, škodu alebo krádež osobného vlastníctva nájomcu alebo predmetov prinesených do predmetu nájmu nájomcom alebo jeho návštevníkmi. Nájomca je zodpovedný tieto vecí.
 2. Prenajímateľ môže ukončiť zmluvu v prípade, že nájomca užíva predmet nájmu spôsobom, ktorým môže spôsobiť alebo spôsobí škodu prenajímateľovi alebo vlastníkovi nehnuteľnosti, alebo spôsobom, ktorý je v rozpore s pravidlami občianskeho spolunažívania, domovým poriadkom alebo ustanoveniami tejto zmluvy. V týchto prípadoch sa musí nájomca ihneď vysťahovať z predmetu nájmu.
 3. Prenajímateľ alebo ním poverená osoba je oprávnená po predchádzajúcom ohlásení vykonať obhliadku predmetu nájmu z dôvodu zistenia jeho stavu a dodržania zmluvne dohodnutého účelu užívania výlučne za účasti prenajímateľa alebo ním poverenej osoby.
 4. V prípade hrubého porušenia povinností nájomcu sa musí nájomca ihneď vysťahovať z predmetu nájmu, pričom všetko nájomne a zálohy za energie a služby sú okamžite splatné.

Práva a povinnosti nájomcu

 1. Nájomca je zodpovedný za veci privezené do predmetu nájmu ním samotným alebo jeho návštevou. Nájomca zodpovedá za náhodilé udalosti, ktoré by mohli mať finančný alebo morálny dopad na prenajímateľa alebo predmet nájmu
 2. Nájomca môže ukončiť zmluvu písomne, ak sa bez jeho pričinenia stane predmet nájmu nespôsobilý na dohodnuté účely. V tomto prípade sa nájomný vzťah ukonči doručením písomného oznámenia o ukončení.
 3. Najomca nesmie v predmete nájmu chovať voľne sa pohybujúce domáce zvierata, okrem zvierat chovaných v klietke alebo akváriu.
 4. Pre nájomcu a jeho návštevy platí v predmete nájmu „zákaz fajčiť“.
 5. Nájomca sa zaväzuje užívať predmet nájmu na dohodnuté účely obvyklým spôsobom a vykonávať bežnú údržbu (výmena žiarovky alebo iné drobné opravy do výšky xxxx,-Sk) na vlastné náklady a nebezpečie.
 6. Nájomca nesmie vykonávať údržbové práce väčšieho rozsahu, stavebné, interiérové alebo iné úpravy bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. Toto platí aj pre vešanie, lepenie predmetov na steny.
 7. Nájomca nie je oprávnený odplatne alebo bezodplatne prenechať predmet nájmu alebo jeho časť inej osobe. Porušenie tohto ustanovenia je dôvodom k okamžitému ukončeniu tejto zmluvy.
 8. Nájomca je zodpovedný za všetky škody, ktoré vzniknú neprimeraným užívaním predmetu nájmu a sú spôsobené ním samotným alebo jeho návštevníkmi, odhliadnuc od bežného opotrebenia. Ak nájomca neodstráni vzniknuté škody napriek písomnej výzve v stanovenej primeranej lehote, je prenajímateľ oprávnený vykonať opravu na náklady nájomcu.
 9. Nájomca nemá nárok po ukončení nájomného vzťahu nárok na náhradné ubytovanie.
 10. Nájomca je povinný bezodkladne oznámiť na telefónne číslo +421 xxxxxx alebo +421xxxxxx všetky skutočnosti, ktoré by mohli viesť ku vzniku škôd na predmete nájmu.

Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné strany môžu meniť ustanovenia tejto zmluvy iba na základe písomných dodatkov k tejto zmluve.
 2. Pokiaľ nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa práva a povinnosti, ako aj právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy ustanoveniami Občianskeho zákonníka SR v platnom znení.
 3. Nájomcovi je predmet nájmu a jeho technický stav a rozsah zariadenia známy a v takomto stave ho preberá do nájmu.
 4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a uhradením prvej splátky nájmu a kaucie a účinnost xxxxxx a podpisom preberacieho protokolu.
 5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku s anglickym prekladom, z ktorých po jednom vyhotovení obdržia každá zmluvná strana.
 6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V xxxxxx, dňa xxxxxx

Prílohy:

 1. Súpis zariadenia bytu
 2. Podorys bytu
 3. Kopia občianskeho preukazu / pasu nájomcu
 4. Kópia občianskeho preukazu prenajímateľa
 5. Kópia listu vlastnictva predmetu nájmu


.................... podpis prenajímateľa

.................... podpis nájomcu